مصاحبه شیخ اسماعیل شمسائی در تبعیت از دفتر مقام معظم رهبری در اعلان عیدسعید فطر

جهت مشاهده فیلم مصاحبه بر روی تصویر زیر کلیلک نمایید.

 

فهرست