مصاحبه شیخ مصطفی شادمان در تبعیت از دفتر مقام معظم رهبری در اعلان عیدسعید فطر

جهت مشاهده فیلم مصاحبه بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

فهرست