مصاحبه شیخ خلیل افرا در تبعیت از دفتر مقام معظم رهبری در اعلان عیدسعیدفطر

جهت مشاهده فیلم مصاحبه بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

فهرست