مسجد جامع ابوبکر صدیق جزیره شیف

جزیره شیف: جزیره شیف، جزیره‌ای است ماسه‌ای در شمال بندر بوشهر در منتهی الیه تالاب حله که از بهم پیوستن آب رودخانه شاپور و دالکی به وجودآمده است. و در…
فهرست